نمایش 1–36 از 110 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

Sterling Black 109

4,125,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Relif sand 109

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         50mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        50mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Flame Grain 109

3,600,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Sterling Black 251

4,125,000 تومان
1.طول پیپ:       149mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         50mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     149mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        50mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Sterling Black 182

4,125,000 تومان
1.طول پیپ:       141mm
2.ارتفاع کاسه :     44mm
3.قطر بزرگ:         44mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     141mm
 2. ارتفاع کاسه :   44mm
 3. قطر بزرگ:        44mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Melang

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       136mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         35mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     33mm
 1. طول پیپ :     136mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        35mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    33mm

Danske Club 84

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       144mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     144mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Royal Guard 401

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Royal Guard 13

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       148mm
2.ارتفاع کاسه :     52mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     45mm
 1. طول پیپ :     148mm
 2. ارتفاع کاسه :   52mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    45mm

Royal Guard 118

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       139mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     139mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Royal Guard 182

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       141mm
2.ارتفاع کاسه :     44mm
3.قطر بزرگ:         44mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     141mm
 2. ارتفاع کاسه :   44mm
 3. قطر بزرگ:        44mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Royal Guard 11

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       148mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         48mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     32mm
 1. طول پیپ :     148mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        48mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    32mm

Royal Guard 84

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Royal Guard 407

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       148mm
2.ارتفاع کاسه :     52mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     148mm
 2. ارتفاع کاسه :   52mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Royal Guard 234

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     54mm
3.قطر بزرگ:         43mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     44mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   54mm
 3. قطر بزرگ:        43mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    44mm

Royal Guard 232

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     52mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   52mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Night&Day 234

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     53mm
3.قطر بزرگ:         43mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     45mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   53mm
 3. قطر بزرگ:        43mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    45mm

Night&Day 118

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       139mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     139mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Night&Day 84

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Silkburn 84

1,875,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Relif brush 88

2,400,000 تومان
1.طول پیپ:       147mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     42mm
 1. طول پیپ :     147mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    42mm

Relif brush 185

2,400,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Relif sand 84

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       147mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     147mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Relif sand 11

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         43mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        43mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Amber Light 402

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     41mm
3.قطر بزرگ:         49mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   41mm
 3. قطر بزرگ:        49mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Amber Light 118

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       139mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     139mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Amber Light 407

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     51mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   51mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Amber Light 109

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Amber Light 234

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     54mm
3.قطر بزرگ:         43mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   54mm
 3. قطر بزرگ:        43mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Amber Light 233

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       138mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     138mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Amber Light 84

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     51mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   51mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Amber Light 12

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       148mm
2.ارتفاع کاسه :     51mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     42mm
 1. طول پیپ :     148mm
 2. ارتفاع کاسه :   51mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    42mm

Black Diamond 232

2,550,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     51mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     44mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   51mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    44mm