نمایش 1–36 از 75 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

Molina Nautic LI

2,400,000 تومان
1.طول پیپ:       151mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     151mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Molina Nautic RU

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Fachen 100

1,800,000 تومان
1.طول پیپ:       110mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     110mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Kyloe BUR

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       165mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     165mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Kyloe TE

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       165mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     165mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Glory Day GR

4,500,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     36mm
3.قطر بزرگ:         59mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   36mm
 3. قطر بزرگ:        59mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Glory Day SB

4,125,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     36mm
3.قطر بزرگ:         59mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   36mm
 3. قطر بزرگ:        59mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Blower Daighter 50

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       131mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         30mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     131mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        30mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Razor 85

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     52mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    52mm

Razor 84

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       147mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     49mm
 1. طول پیپ :     147mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    49mm

Razor 83

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     52mm
3.قطر بزرگ:         35mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     42mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   52mm
 3. قطر بزرگ:        35mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    42mm

Razor 82

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     55mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     48mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   55mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    48mm

Razor 81

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       146mm
2.ارتفاع کاسه :     44mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     146mm
 2. ارتفاع کاسه :   44mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Razor 80

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       130mm
2.ارتفاع کاسه :     mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     45mm
 1. طول پیپ :     130mm
 2. ارتفاع کاسه :   mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    45mm

The Judge GR

4,500,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     55mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       23mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   55mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      23mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

The Judge GN

4,500,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     55mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   55mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

The Judge LI

4,500,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     55mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   55mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

The Judge SB

4,125,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     55mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   55mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Black Sheep 110

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Black Sheep 109

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Black Sheep 108

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     35mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   35mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Black Sheep 107

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       132mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       16mm
5.عمق آتشگاه:     28mm
 1. طول پیپ :     132mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      16mm
 5. عمق آتشگاه:    28mm

Black Sheep 106

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       130mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     130mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Black Sheep 105

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       130mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     130mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Short Fellow TE59

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       110mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     110mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Short Fellow TE93

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     35mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   35mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Short Fellow Bru60

2,550,000 تومان
1.طول پیپ:       117mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     117mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Short Fellow Bru59

2,550,000 تومان
1.طول پیپ:       108mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     108mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Short Fellow Bru58

2,550,000 تومان
1.طول پیپ:       120mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     120mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    mm