مشاهده همه 19 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

Star 521

1,125,000 تومان
1.طول پیپ:       180mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         30mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     180mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        30mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Smart 914

1,125,000 تومان
برند فرانسوی چاکوم از سال 1825 برایر را با طی کردن پروسه تولید با دقت بالا به پیپ تبدیل میکند.

Savene 871

1,880,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         48mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        48mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    46mm

Light 916

1,500,000 تومان
برند فرانسوی چاکوم از سال 1825 برایر را با طی کردن پروسه تولید با دقت بالا به پیپ تبدیل میکند.

Pirate 127

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       15mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      15mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Maya 863

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         35mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        35mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Panthere 185

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       154mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     154mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Star 165

1,125,000 تومان
1.طول پیپ:       190mm
2.ارتفاع کاسه :     36mm
3.قطر بزرگ:         33mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     190mm
 2. ارتفاع کاسه :   36mm
 3. قطر بزرگ:        33mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Lessard 851

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     54mm
3.قطر بزرگ:         29mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     47mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   54mm
 3. قطر بزرگ:        29mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    47mm

Lessard 43

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     43mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    43mm

Galilee 297

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       155mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         36mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     43mm
 1. طول پیپ :     155mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        36mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    43mm

Deauvlle 41

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       119mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       10mm
5.عمق آتشگاه:     39mm
 1. طول پیپ :     119mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      10mm
 5. عمق آتشگاه:    39mm

Light 913

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         34mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        34mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Melody 524

1,125,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         30mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     33mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        30mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    33mm

Star 524

1,125,000 تومان
برند فرانسوی چاکوم از سال 1825 برایر را با طی کردن پروسه تولید با دقت بالا به پیپ تبدیل میکند.

Panthere 863

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         35mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        35mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Lessard 297

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       155mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         36mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     43mm
 1. طول پیپ :     155mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        36mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    43mm

Deauvlle 703

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         32mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        32mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm