نمایش 1–36 از 64 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

پیپ Cocoon rustic + کیسه توتون اشانتیون

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       132mm
2.ارتفاع کاسه :     61mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     132mm
 2. ارتفاع کاسه :   61mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Formula 2304

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

TM 1775

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       144mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     144mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Mignon black 1560

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       110mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     28mm
 1. طول پیپ :     110mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    28mm

Chambord

3,375,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

TM 1304

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       139mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         36mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     139mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        36mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Mignon black 1563

1,500,000 تومان
پیپ های کوچک بی سی مناسب برای استراحت های کوتاه بی کاری! رنگ مشکی مات

Mignon black 2304

1,500,000 تومان
پیپ های کوچک بی سی مناسب برای استراحت های کوتاه بی کاری! رنگ مشکی مات

Mignon black 1561

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       121mm
2.ارتفاع کاسه :     41mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     121mm
 2. ارتفاع کاسه :   41mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Chantilly white 1772

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm

Chantilly white 1025

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       123mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     123mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm

Club white 1783

1,125,000 تومان
1.طول پیپ:       136mm
2.ارتفاع کاسه :     54mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     47mm
 1. طول پیپ :     136mm
 2. ارتفاع کاسه :   54mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    47mm

Baby marble13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby orng13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby red13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby Blanc13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby Noir13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby Granit13

825,000 تومان
1.طول پیپ:       96mm
2.ارتفاع کاسه :     27mm
3.قطر بزرگ:         27mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     19mm
 1. طول پیپ :     96mm
 2. ارتفاع کاسه :   27mm
 3. قطر بزرگ:        27mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    19mm

Baby marble16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Baby orng16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Baby red16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Baby Blanc16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Baby Noir16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Baby Granit16

825,000 تومان
1.طول پیپ:       90mm
2.ارتفاع کاسه :     32mm
3.قطر بزرگ:         25mm
4.قطر کوچک:       14mm
5.عمق آتشگاه:     22mm
 1. طول پیپ :     90mm
 2. ارتفاع کاسه :   32mm
 3. قطر بزرگ:        25mm
 4. قطر کوچک:      14mm
 5. عمق آتشگاه:    22mm

Titanum n1319

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       143mm
2.ارتفاع کاسه :     54mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     46mm
 1. طول پیپ :     143mm
 2. ارتفاع کاسه :   54mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    46mm

Titanum Li1398

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       155mm
2.ارتفاع کاسه :     60mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     48mm
 1. طول پیپ :     155mm
 2. ارتفاع کاسه :   60mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    48mm

Tropic 1778

1,800,000 تومان
1.طول پیپ:       148mm
2.ارتفاع کاسه :     44mm
3.قطر بزرگ:         49mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     148mm
 2. ارتفاع کاسه :   44mm
 3. قطر بزرگ:        49mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Tropic 1772

1,800,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm

BG 1564

1,350,000 تومان
1.طول پیپ:       111mm
2.ارتفاع کاسه :     37mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     27mm
 1. طول پیپ :     111mm
 2. ارتفاع کاسه :   37mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    27mm

BG 1565

1,350,000 تومان
1.طول پیپ:       113mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     113mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

BG 1561

1,350,000 تومان
1.طول پیپ:       121mm
2.ارتفاع کاسه :     41mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     121mm
 2. ارتفاع کاسه :   41mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

BG 1560

1,350,000 تومان
1.طول پیپ:       110mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     28mm
 1. طول پیپ :     110mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    28mm

Mignon Atlantic 1566

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       113mm
2.ارتفاع کاسه :     42mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     113mm
 2. ارتفاع کاسه :   42mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Mignon Atlantic 1567

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       119mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     119mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm